ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.Student Portal (****)


ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 2 กันยายน 2563
 2.ช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (สำหรับนักศึกษา) (****)

เพิ่มเพื่อน

ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2563
 3.การขอรับใบปริญญาบัตร กรณีไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (**)

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2567
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการเพิ่ม-ลดรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2/2566 (**)


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2567
 5.ขอคืนสถานภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาตรี) (**)

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2567
 6.กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา Online ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาตรี) (**)

ระยะเวลายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
EP1 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
EP2 ขั้นตอนยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Online

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2566
 7.กำหนดการคืนชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
 8.Courses withdrawal period with W record of academic year 2/2023

ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W
ขั้นตอนการถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W ผ่านระบบ REG

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2567
 9.ขั้นตอนการดูคะแนนเก็บในระบบ REG


ประกาศโดย สทป. | วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2565
 10.นโยบายการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สำหรับนักศึกษา PIM (ทุกระดับชั้น)


ประกาศโดย Gosoft | วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2566
 11.Do & Don't และข้อควรระวัง

Do & Don't 1 ลงทะเบียนออนไลน์ - ล่าช้า >>คลิก
Do & Don't 2 เพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา >>คลิก
Do & Don't 3 ถอนรายวิชาติด W – กรอกคะแนนในระบบ REG >>คลิก
Do & Don't 4 สอบปลายภาค >>คลิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2566
 12.ประชาสัมพันธ์ - บริการข้อมูลการศึกษา (ข้อมูลด้านการศึกษา /ข้อมูลนักศึกษา)

ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูล (สำหรับหน่วยงานภายใน PIM)
ขั้นตอนขอรับบริการข้อมูล (สำหรับนักศึกษา PIM)

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2567
 13.ช่องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2566
 14.ประกาศ-ปฏิทินการศึกษา และวันหยุดเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2566
 15.Line Official งานการเงิน


การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์และเอกสารประกอบการเบิก

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 10 กรกฏาคม 2566
 16.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิกที่นี่

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป | วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
 
    
 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010 | สำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์