ข่าวประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)

> คู่มือนักศึกษา

> คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับปริญญาตรี > คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับบัณฑิตศึกษา > คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศ - ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา และ วันรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์(****)
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
[ 1 ] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต >>คลิ๊ก
[ 2 ] พบรายชื่อ > ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในเว็บ REG
[ 3 ] พิมพ์ใบ Payinslip ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต + ชำระเงิน
[ 4 ] ขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ สสว. หรือ ( คลิ๊กที่นี่ ) + แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
( กรณีไม่พบรายชื่อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม 02 - 8371146 )

ร้านถ่ายภาพชุดครุย
- ร้าน Print one studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนร้านเกมส์ หรือ
- ร้าน Tong Express ปากทางเข้าเมืองทองธานี หรือ
- หน่วยการเรียนต่างจังหวัด โปรดสอบถามร้านถ่ายภาพกับ อ. ประจำหน่วย

เอกสารประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- รูปถ่ายชุดครุยสีตามคณะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

วันเวลาเปิดรับเอกสาร
รอบที่ 1/2558 : เปิดรับเอกสาร 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 59 ( ปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา )
รอบที่ 2/2558 : เปิดรับเอกสาร 7 มี.ค. - 30 มิ.ย. 59 ( ปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา )
รอบสุดท้าย/2558 : เปิดรับเอกสาร 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 59

วันเวลารับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ขอรับด้วยตนเองเท่านั้น)
รอบที่ 1/2558 > ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
รอบที่ 2/2558 > ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 59 เป็นต้นไป
(ยกเว้นคณะนิเทศศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2559
 3.ประชาสัมพันธ์ - การรักษาสถานภาพ กรณี นศ. ไม่ลงทะเบียนเรียน 1/2559(***)

รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน 1/2559 Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
 4.ประชาสัมพันธ์ - รับเสื้อสูทนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Block)(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2559
 5.ประกาศ - รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ( ครั้งที่3 )(***)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1Click
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2Click
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2559
 6.ประชาสัมพันธ์ - การจัดสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 (1.1)(***)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/59 (1.1) (PIMแจ้งวัฒนะ) คลิ๊ก
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/59 (1.1) (หน่วยการเรียน)
คลิ๊ก
บันทึกข้อความแจ้งร้านสาขา (สำหรับกลุ่มพนักงาน)
คลิ๊ก
แนวปฏิบัติในการสอบอ่านตรงนี้

แนวปฏิบัติในการขอสอบย้อนหลัง
คลิ๊ก
เอกสารหลักฐานการเข้าสอบปลายภาค
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
 7.ประชาสัมพันธ์ - จากสำนักส่งเสริมวิชาการ(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 8.ประกาศ - การรับบัตรนักศึกษา รอบ 3(***)

ตรวจสอบรายชื่อ Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 9.ประกาศ - จากสำนักส่งเสริมวิชาการ(***)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2559
 10.ดาวน์โหลดแบบประเมิน ฝึกงานตัวที่ 8 ( รหัสวิชา RTM4412 )(***)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน ฝึกงานตัวที่ 8 ( รหัสวิชา RTM4412 ) คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2559
 11.ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. / กรอ. 2559(***)
Click : กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. 2559
Click : กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กรอ. 2559
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
เนื่องจากกองทุนฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเปิด-ปิดระบบ e-Studentloan
ดังนั้นขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมหมั่นตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายงานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 12.ประชาสัมพันธ์ - การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2559(***)

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารClick
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 13.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 55(***)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 14.ประชาสัมพันธ์ - นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขา MTM ,LGและFBM (Block A) และนศ.ชั้นปีที่ 4 (Block A) walk-in(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2559
 15.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น 591(**)

รายชื่อนักศึกษา รุ่น 591
คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสาตร์  คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ  คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
รายชื่อนักศึกษา รุ่น 590 (เพิ่มเติม)
คณะบริหารธุรกิจ  คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2559
 16.แบบประเมินผลการทำงานของนักศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 4 (สมัครเรียน,ทวิภาคีต่อเนื่อง)(**)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2559
 17.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 18.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401,MT 57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม เล่ม 8 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานเล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 19.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449,02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192