ข่าวประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ - จากสำนักส่งเสริมวิชาการ(****)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2559
 2.คู่มือนักศึกษา(****)
Click: คู่มือนักศึกษา 2559
Click: คู่มือนักศึกษา 2558
Click: คู่มือนักศึกษา 2557
Click: คู่มือนักศึกษา 2556
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 3.ปฏิทินการศึกษา 2558 - 2559(****)
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาตรี [ PIM ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาตรี [ iMTM ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาตรี [ ศูนย์อมตะนคร ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาโท
Click : ปฏิทินการศึกษา 2559 - ปริญญาโท [ เพิ่มเติมเฉพาะ สาขา EML ]
Click : ปฏิทินกิจกรรม 2559 - ปริญญาตรี [ PIM ]

Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาตรี [ PIM ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาตรี [ ศูนย์อมตะนคร ]
Click : ปฏิทินการศึกษา 2558 - ปริญญาโท
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 4.ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 และขยายเวลาชำระค่าเล่าเรียน(****)


ตามที่สถาบันฯได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าเล่าเรียน (อ้างอิง ประกาศที่ 015/2559 เมื่อ 17 มีนาคม 2559)
โดยการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาที่ 1 /2559 จะอยู่ในช่วงเวลา 15-21 สิงหาคม 2559 นั้น แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลนี้ ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา สถาบันฯ จึงขยายเวลา "การชำระเงินค่าเล่าเรียน” ของการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 ให้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันและไม่มีค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้
1. ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้เสร็จเสิ้นภายในกำหนดเดิม คือ 15-21 สิงหาคม 2559
2.นักศึกษาทุน ทุกชั้นปี กรุณาตรวจสอบสถานภาพทุนและค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระอีกครั้งในวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ http://reg.pim.ac.th
3. นักศึกษาทุกชั้นปี กรุณาอัพเดทข้อมูลส่วนตัวในระบบ (มือถือ ที่อยู่ ฯลฯ) เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
ต้องชำระหนี้ทั้งหมดก่อนจึงจะทำการลงทะเบียนเรียนได้

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน
โทร.02-832-0449 , 02-823-0973 , 02-837-1146
สอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
โทร.02-832-0217 , 02-832-0907 , 02-837-1034
สอบถามข้อมูลการเงิน
โทร.02-832-0249 , 02-832-0932 , 02-832-0933

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2559
 5.ประกาศ - เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(****)
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
[ 1 ] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต >>คลิ๊ก
[ 2 ] พบรายชื่อ > ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในเว็บ REG
[ 3 ] พิมพ์ใบ Payinslip ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต + ชำระเงิน
[ 4 ] ขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ สสว. หรือ ( คลิ๊กที่นี่ ) + แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
( กรณีไม่พบรายชื่อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม 02 - 8371146 )

ร้านถ่ายภาพชุดครุย
- ร้าน Print one studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนร้านเกมส์ หรือ
- ร้าน Tong Express ปากทางเข้าเมืองทองธานี หรือ
- หน่วยการเรียนต่างจังหวัด โปรดสอบถามร้านถ่ายภาพกับ อ. ประจำหน่วย

เอกสารประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- รูปถ่ายชุดครุยสีตามคณะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

วันเวลาเปิดรับเอกสาร และ วันสำเร็จการศึกษา
รอบที่ 1/2558 : เปิดรับเอกสาร 1 ก.พ. - 4 มี.ค. 59 ( ปิดรับเอกสาร )
รอบที่ 2/2558 : เปิดรับเอกสาร 7 มี.ค. - 30 มิ.ย. 59 ( ปิดรับเอกสาร )
รอบสุดท้าย/2558 : เปิดรับเอกสาร 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 59
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2559
 6.ดาวน์โหลดแบบประเมิน ฝึกงานตัวที่ 8 ( รหัสวิชา RTM4412 )(***)
ดาวน์โหลดแบบประเมิน ฝึกงานตัวที่ 8 ( รหัสวิชา RTM4412 ) คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2559
 7.ปฏิทินการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. / กรอ. 2559(***)
Click : กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. 2559
Click : กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กรอ. 2559
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
เนื่องจากกองทุนฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเปิด-ปิดระบบ e-Studentloan
ดังนั้นขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมหมั่นตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายงานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 8.ประชาสัมพันธ์ - การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2559(***)

แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารClick
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 9.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 55(***)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 10.แบบประเมินผลการทำงานของนักศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 4 (สมัครเรียน,ทวิภาคีต่อเนื่อง)(**)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2559
 11.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 12.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มสำนักส่งเสริมวิชาการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
Click: แบบคำขอข้อมูลนักศึกษา
Click: แบบฟอร์มใบคำขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ REG
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2558
 13.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 14.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับรหัสวิชา BA2091 , RTM1405 , MTM1401,MT 57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับรหัสวิชา BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับรหัสวิชา BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับรหัสวิชา BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับรหัสวิชา BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับรหัสวิชา BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับรหัสวิชา BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม เล่ม 8 สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานเล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 15.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน + ขั้นตอนการดำเนินการ
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click: ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click: ขอสำเร็จการศึกษา
> Click: ขออนุญาตสอบย้อนหลัง
> Click: ขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
> Click: ขอย้ายกลุ่มที่สังกัด
> Click: ขอเทียบโอน
> Click: ขอเพิ่มวิชาเรียน
> Click: ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
> Click: ลงทะเบียนแก้ F
> Click: ขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click: ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
> Click: ขอลาพักการศึกษา
> Click: ทำบัตร นศ. ใหม่ SCB
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 16.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน (ป.โท - ป.เอก)
> Click: ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
> Click: คำร้องขอขยายเวลา
> Click: คำร้องขอลาพักการศึกษา
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click: ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click: ขอสำเร็จการศึกษา
> Click: ขออนุญาตสอบย้อนหลัง
> Click: ขอเทียบโอน
> Click: ขอเพิ่มวิชาเรียน
> Click: ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
> Click: ลงทะเบียนแก้ F
> Click: ขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click: ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
> Click: ทำบัตร นศ. ใหม่ SCB
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2555
 17.ขั้นตอนและการดำเนินการ ระดับบัณฑิตศึกษา
Click : ขั้นตอนการลงทะเบียน
Click : ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
Click : ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียน
Click : ขั้นตอนการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
Click : เกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
Click : ขั้นตอนหลังสอบผ่านป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
Click : ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
 18.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
> คลิ๊กที่นี่ : เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
> คลิ๊กที่นี่ : Template การศึกษาค้นคว้าอิสระ(หลักสูตรภาษาไทย)
> คลิ๊กที่นี่ : Template วิทยานิพธ์(หลักสูตรภาษาไทย)
> คลิ๊กที่นี่ : Template การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตร iMBA)
> คลิ๊กที่นี่ : Template วิทยานิพธ์ (หลักสูตร iMBA)
> คลิ๊กที่นี่ : แบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ / ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรจีน)
> คลิ๊กที่นี่ : แบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ / ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรไทย)
> คลิ๊กที่นี่ : ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
> คลิ๊กที่นี่ : ประกาศกระทรวง ฯ" เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548"
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192