ข่าวประกาศ
 
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อและขั้นตอนการขอเงินคืน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ชำระค่าเทอมเกิน ในภาคการศึกษาพิเศษ / 2557 สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ห้องการเงิน ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2557
ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอคืนเงิน
1.กรอกแบบฟอร์มใบคำร้องขอคืนเงิน (นศ.เซ็นต์ชื่อในเอกสาร 2 จุด)
2.แนบเอกสาร ดั้งนี้
2.1 สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาเอกสารการชำระเงิน (เช่นใบเสร็จรับเงิน , ใบนำฝาก)
2.3 สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์
3.นำเอกสารตามข้อ 2 ไปตรวจสอบหนี้สินที่ห้องสมุด
4.จากนั้นนำเอกสารใบขอรับคืนเงิน พร้อมเอกสารแนบ ตรวจสอบสถานะนักศึกษาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ (ณ จุดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการจะเก็บเอกสารนักศึกษาไว้ แล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป)
ประกาศโดย   งานการเงิน   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2557
 2.ข่าว กยส.(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืมในปีการศึกษา 2557 (ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม)
1. ผู้กู้ยืมรายเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 54-56)
2. ผู้กู้ยืมรายเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)
ดำเนินการกู้ยืมขั้นตอนต่อไปในระบบ e-Studentloan โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และดูตัวอย่างวิธีการดำเนินการได้ที่ เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา http://sa.pim.ac.th
*** ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามประกาศให้ “ถูกต้อง” และ “ทันตามระยะเวลาที่กำหนด” มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิ์การกู้ยืม ***
ประกาศโดย   สกน.   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2557
 3.ประกาศผลทุนต่อเนื่อง(ด่วนมาก)
ตามที่งานทุนการศึกษาได้กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบคำร้องขออนุมัติทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2557 คือ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 โดยได้นำข้อมูลเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีมติในที่ประชุมตามไฟล์แนบนี้
ตรวจสอบรายชื่อและผล >> Click here
ประกาศโดย   งานทุน   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 4.6 พค. 2557 - เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ป. ตรี รหัส 53 และ นศ. ตกค้าง(ด่วนมาก)

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ โปรดติดต่อห้องการเงิน ( อาคารเอนกประสงค์ชั้น 3 ) หรือ ห้องสำนักกิจฯ ( Hall ชั้น 1 ) ก่อน มิฉะนั้นจะไม่ถูกเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ คลิ๊กที่นี่
3. วันถ่ายภาพชุดครุย + วัดตัดชุดครุย+วันพิธีประสาทปริญญาบัตรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 5.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารุ่น 53(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 6.ข่าวจากคณะบริหารธุรกิจ(ด่วน)

หมายเหตุ :
1. ตรวจสอบวันนำเสนอผลงาน คลิ๊กที่นี่
2. แบบฟอร์มนำเสนอผลงาน : ปี1 : ปี2 : ปี3 : ปี4
ประกาศโดย   บธ.   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2557
 7.ข่าวประกาศจากสำนักกิจการนักศึกษา(ด่วน)

หมายเหตุ : แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิ๊กที่นี่

ประกาศโดย   สำนักกิจฯ   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 8.กำหนดการอบรบก่อนฝึกปฏิบัติงาน(ด่วน)

ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2557
 9.ประกาศ !!! รับสูทสถาบัน - กลุ่มทำงานก่อน
ประกาศโดย   สพน.   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2557
 10.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มงานทะเบียน
> Click: คำร้องทั่วไป
> Click : ขอเอกสารทางการศึกษา
> Click : แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
> Click : ขอสำเร็จการศึกษา
> Click : ขออนุญาตสอบ
> Click : ขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
> Click : ขอเพิ่มรายวิชา
> Click : ขอถอนรายวิชา
> Click : ขอคืนสภาพนักศึกษา
> Click : ลาพักการศึกษา
> Click : ลาออก
> Click : แบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment และแบบฟอร์มขอผ่อนผัน
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2556
 11.แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน
Download >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   PIM   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2556
 12.ระเบียบและคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เล่มคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
Template >> คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ >> คลิ๊กที่นี่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศกระทรวง ฯ " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 " >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02-832-0449, 02-832-0378 โทรสาร 0-2832-2192