ข่าวประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์(****)

> คู่มือนักศึกษา

> คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับปริญญาตรี > คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา - ระดับบัณฑิตศึกษา > คลิ๊กที่นี่
> ดาวน์โหลด ใบนำฝากชำระเงิน > คลิ๊กที่นี่
> ตัวอย่างรูปถ่าย (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) > คลิ๊กที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศ - การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2559 (2.2)(***)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาห้องสอบพิเศษคลิ๊ก
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 (2.2) (PIMแจ้งวัฒนะ)
คลิ๊ก
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/59 (2.2) (หน่วยการเรียน)
คลิ๊ก
บันทึกข้อความแจ้งร้านสาขา (สำหรับกลุ่มพนักงาน)
คลิ๊ก
แนวปฏิบัติในการสอบอ่านตรงนี้
คลิ๊ก
เอกสารหลักฐานการเข้าสอบปลายภาค
คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2560
 3.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559(***)
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
[ 1 ] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต >>คลิ๊ก
[ 2 ] พบรายชื่อ > ขอรับแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาที่ สสว. หรือ ( คลิ๊กที่นี่ )
[ 3 ] นักศึกษาเข้าทำรายการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่ http://reg.pim.ac.th
[ 4 ] นักศึกษากรอกแบบฟอร์มตามข้อ 2 และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
> 4.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
> 4.2 พบเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
> 4.3 พบเจ้าหน้าที่งานวินัย สำนักกิจการนักศึกษา
> 4.4 พบเจ้าหน้าที่งานการเงิน ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท
กรณี นักศึกษาหน่วยการเรียน > ขอรับแบบฟอร์มชำระผ่านธนาคาร คลิ๊กที่นี่
( กรณีไม่พบรายชื่อ หรือ สอบถามเพิ่มเติม 02 - 8551146 )

เอกสารประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายชุดครุยสีตามคณะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล / คำนำหน้าชื่อ / ปรับยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2560
 4.เปิดรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559(***)
ร้านถ่ายภาพชุดครุย
- ร้าน Print one studio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนร้านเกมส์ หรือ
- ร้าน Tong Express ปากทางเข้าเมืองทองธานี หรือ
- หน่วยการเรียนต่างจังหวัด โปรดสอบถามร้านถ่ายภาพกับ อ. ประจำหน่วย

วันเวลาเปิดรับเอกสาร
รอบที่ 2/2559 : เปิดรับเอกสาร 10 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 (ปิดรับเอกสาร)
รอบที่ 3/2559 : เปิดรับเอกสาร 1 มิ.ย. - 7 ก.ค. 60 (ปิดรับเอกสาร)
รอบที่ 4/2559 : เปิดรับเอกสาร 4 ก.ย. - 30 พ.ย. 60
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2560
 5.วันนี้คุณตรวจสอบข้อมูลแล้วหรือยัง - นักศึกษารหัส 56(***)
นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา อย่าลืมตรวจสอบชื่อสกุล และประวัติอื่น ๆ ในระบบด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อห้องสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อขอแก้ไขได้ทันที ครับ
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2557
 6.ประชาสัมพันธ์ - การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2560(**)

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร คลิ๊ก
ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2560
 7.PIM CSR BANK(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
 8.ตารางเรียน- ตารางสอน และกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ภาคการศึกษาที่ 2/59(2.2)และภาคศึกษาพิเศษ/2560(**)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 9.ประกาศ - รายชื่อรับบัตรนักศึกษา กรณี แจ้งทำบัตรใหม่(**)

ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 1-8 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 9 - 16 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 17 Click
ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 18 Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2559
 10.เงื่อนไขการใช้งานบัตรชั่วคราว

การขอรับเงินคืนค่ามัดจำบัตรนักศึกษาชั่วคราว คลิ๊ก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2559
 11.คำถามงานทะเบียนที่พบบ่อย
Click
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 12.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม powerpoint
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 , RTM1405 , MTM1401,
MT 57101)
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 , RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 2 (เล่ม 8) (สำหรับ BA2098 , RTM4412 , MTM4402 ,MT57413)
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
 13.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8
ประกาศโดย   สสว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทรศัพท์ 02 - 855 - 0449 และ 02 - 855 - 0973