ผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำก่อน
จึงจะสามารถดูลำดับและห้องเก็บตัวได้ / แถวที่นั่งในหอประชุมดูได้ในข่าวประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (****)
แนะนำการแต่งกาย : คลิ๊กที่นี่

ประกาศโดย สสว. | วันที่ประกาศ 28 มกราคม 2563
 2.สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (****)
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร คลิ๊กที่นี่
Link เข้าตรวจสอบลำดับและห้องเก็บตัว คลิ๊กที่นี่ | แนะนำการใช้ระบบ
เฉพาะกลุ่มที่ 3 มีการปรับลำดับที่นั่งใหม่ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง (ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.พ. 2563)
แผนผังแถวที่นั่งในหอประชุม
>> กลุ่มที่ 1 : TMBA / MTM (ในที่ตั้ง)
>> กลุ่มที่ 2 : MTM หน่วยการเรียน / MTM ต่อเนื่อง / FBM / FBM ต่อเนื่อง / RBM / LTM
>> กลุ่มที่ 3 : iMBA / iMTM / ET / LA / CA / MS / IAM / EDU / AGI

กำหนดการรับชุดครุย และคืนชุดครุย
ราคาสั่งจองภาพถ่ายพิธีประสาทปริญญาบัตร
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1-6)

ประกาศโดย สสว. | วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2562
 3.ประกาศรายชื่อนักศึกษา สอบปลายภาคย้อนหลัง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2562 (1.2) (***)

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโดย งานตารางสอบ | วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 4.ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์ (***)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
> คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่ > คู่มือนักศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่ > ปฏิทินการศึกษา คลิ๊กที่นี่
> ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรีคลิ๊กที่นี่ > ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาคลิ๊กที่นี่
> คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่ > คู่มือเข้าใช้งาน REG คลิ๊กที่นี่
> ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ > ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ คลิ๊กที่นี่
หมายเหตุ ยื่นแบบฟอร์มฯ ตามช่วงปฏิทินการศึกษาที่สถาบันกำหนด เท่านั้น

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 1 มกราคม 2562
 5.กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (**)


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2562
 6.สอบถามปัญหา เรื่อง บัตรนักศึกษา บัตรชั่วคราว บัตรนักศึกษาใหม่ (**)

หลังจากยื่นเอกสารทำบัตรใหม่ ที่ SCB
นักศึกษารอการรับบัตรประมาณ 45 วันทำการ

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2560
 7.รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอคืนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2562

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโดย การเงิน | วันที่ประกาศ 7 มกราคม 2563
 8.ตารางเรียน- ตารางสอนและกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2562
 9.ติดตามนักศึกษาไม่ลงทะเบียนผ่านทาง e-mail และ application


ประกาศโดย - | วันที่ประกาศ 20 เมษายน 2562
 10.คู่มือการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
คลิ๊กที่นี่

ประกาศโดย สำนักศึกษาทั่วไป | วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2562
 11.ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มโครงงานนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์ม word
> Click : นศ.ปีที่ 1 เทอม 1 (เล่ม 1) (สำหรับ BA2091 ,RTM1405 ,MTM1401,MT57101)
>> ตัวอย่างการจัดทำโครงงาน ปี1 เล่ม 1 Click
> Click: นศ.ปีที่ 1 เทอม 2 (เล่ม 2) (สำหรับ BA2092 , RTM1406 , MTM1402 ,MT 57102)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 1 (เล่ม 3) (สำหรับ BA2093 , RTM2407 , MTM2401 ,MT 57205)
> Click: นศ.ปีที่ 2 เทอม 2 (เล่ม 4) (สำหรับ BA2094 , RTM2408 , MTM2402 ,MT 57206)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 1 (เล่ม 5) (สำหรับ BA2095 , RTM3409 , MTM3401 ,MT 57310)
> Click: นศ.ปีที่ 3 เทอม 2 (เล่ม 6) (สำหรับ BA2096 ,RTM3410 ,MTM3402 ,MT 57311)
> Click: นศ.ปีที่ 4 เทอม 1 (เล่ม 7) (สำหรับ BA2097 , RTM4411 , MTM4401 ,MT 57412)
> Click: นศ.ปีที่ 4 (แบบเสนอหัวข้ออนุมัติโครงงาน) (เล่ม 8)
> Click: แบบฟอร์มโครงงานฯ เล่ม 8 คณะบริหารธุรกิจ - MTM/RT
> Click: คู่มือการจัดทำโครงงานฯ เล่ม 8

ประกาศโดย คณะบริหารธุรกิจ CCDS | วันที่ประกาศ 1 กรกฏาคม 2558
 
    
 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010 | สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์